Reklamacja towaru

Reklamacja towaru

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi produkt bez wad.

 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

  – pisemnie na adres: ul. Kaliska 30, 99-100 Łęczyca;

  – w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@lubiebuty.pl;

 4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:

  – informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;

  – żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;

  – danych kontaktowych składającego reklamację.

  Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

 6. W przypadku uzasadnionej reklamacji towaru sprzedawca pokrywa wszystkie koszty związane z dostarczeniem produktu.

 7. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz uprawnień Klienta są określone w regulaminie Sklepu Internetowego.

 

Pobierz formularz


Copyright © 2012 lubiebuty.pl. All rights reserved
}